Gửi sitemap cho Tìm kiếm Cốc Cốc

Cập nhật lần cuối: 15/07/2022

Bạn có thể thêm lệnh Sitemap để cho phép các robot của chúng tôi sử dụng các tệp sitemap trong tệp robots.txt của bạn. Lệnh Sitemap thì không phụ thuộc vào lệnh User-agent.

Sitemap: http://site.vn/sitemaps.xml
User-agent: *
Disallow:

img

Copied

Bạn có thể sử dụng nhiều lệnh Sitemap.

Sitemap: http://site.vn/sitemaps1.xml
Sitemap: http://site.vn/sitemaps2.xml
User-agent: *
Disallow:

img

Copied

Thông tin này có hữu ích không?

Gửi phản hồi