Cách hoạt động của Tìm kiếm Cốc Cốc

Cập nhật lần cuối: 15/07/2022

img

Tìm kiếm Cốc Cốc xem xét hàng triệu trang web để cung cấp thông tin hữu ích nhất cho từng truy vấn tìm kiếm. Sau đó, Cốc Cốc sắp xếp lại thông tin và hiển thị chúng cho người dùng. Tìm kiếm Cốc Cốc luôn coi trọng và ưu tiên trải nghiệm của người dùng. Do đó, mục tiêu của Cốc Cốc là cung cấp kết quả tốt nhất cho mọi truy vấn của người dùng.

Công cụ tìm kiếm Cốc Cốc gồm 4 phần chính:

  • Trình thu thập thông tin (Crawler, Robot, hay Bot): Trình thu thập thông tin là chương trình tự động của Tìm kiếm Cốc Cốc, đảm nhiệm việc thu thập thông tin của các trang web mới được cập nhật hoặc trang web mới tạo trên internet. Cốc Cốc lưu trữ các trang này trong cơ sở dữ liệu đặc biệt để sau này dễ dàng xem xét chúng.

  • Trình lập chỉ mục (Indexer): Trình lập chỉ mục xem xét các trang mà Trình thu thập thông tin tìm thấy, bao gồm việc phân tích nội dung, hình ảnh và các tệp video. Thông qua những thao tác này, Cốc Cốc cố gắng hiểu nội dung của trang và các thông tin chi tiết sẽ được sử dụng để hiển thị kết quả tìm kiếm sau này. Tất cả các dữ liệu đã qua phân tích đều được lập chỉ mục và lưu trữ tại Dữ liệu đã được lập chỉ mục (Indexed Data).

  • Trình tìm kiếm (Searcher): Trình tìm kiếm là một phần của Tìm kiếm Cốc Cốc, cho phép Cốc Cốc truy xuất nhanh dữ liệu trong Dữ liệu đã được lập chỉ mục (Indexed Data). Sau đó, những dữ liệu này được chuyển qua Trình biên soạn (Composer).

  • Trình biên soạn (Compositor): Trình biên soạn là thành phần trung gian giữa người dùng và công cụ tìm kiếm, đảm nhiệm việc phân tích các truy vấn và cố gắng hiểu ý định của người dùng. Nhờ đó, Tìm kiếm Cốc Cốc có khả năng cung cấp kết quả không chỉ từ web, mà còn từ các tính năng tìm kiếm theo chuyên đề của Cốc Cốc (chẳng hạn như tính năng tìm kiếm về Thời tiết cho các truy vấn liên quan). Ngoài ra, Trình biên soạn cũng giúp tổng hợp kết quả tìm kiếm hình ảnh (POI) và gợi ý quảng cáo (Ads) khi phù hợp.

Thông tin này có hữu ích không?

Gửi phản hồi