Lệnh Noindex

Cập nhật lần cuối: 15/07/2022

Nếu bạn không muốn một tài liệu trên trang của mình xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của chúng tôi, bạn có thể sử dụng lệnh Noindex. Bạn có thể sử dụng lệnh này trong tài liệu HTML hoặc trong phần tiêu đề của phản hồi HTTP của mình.

Nếu tài liệu của bạn là một trang HTML, bạn có thể thêm thẻ meta sau vào phần <head> trong đoạn code của mình:

<html> <head> <meta name="robots" content="noindex"> ... </head> <body> ... </body> </html>

img

Copied

Thẻ meta này chỉ dẫn tất cả các robot của chúng tôi, cũng như các robot hỗ trợ lệnh Noindex khác, không thêm những tài liệu đã được gắn thẻ vào kết quả tìm kiếm. Nếu bạn chỉ muốn áp dụng lệnh Noindex cho một số robot nhất định, bạn có thể sử dụng các tên tác nhân chỉ rõ các robot đó như sau:

<meta name="coccocbot-web" content="noindex"> <meta name="coccocbot-fast" content="noindex">

img

Copied

Nếu tài liệu của bạn không ở định dạng HTML (ví dụ: .pdf, .doc, v/v), bạn có thể sử dụng phần tiêu đề của phản hồi HTTP:

HTTP/1.1 200 OK ... X-Robots-Tag: noindex ...

img

Copied

Nếu bạn chỉ muốn chặn các robot cụ thể bằng cách sử dụng phần tiêu đề của phản hồi HTTP, bạn có thể sử dụng các tên tác nhân chỉ rõ các robot đó như sau:

X-Robots-Tag: coccocbot-web: noindex X-Robots-Tag: coccocbot-fast: noindex

img

Copied

Lệnh Noindex vẫn cho phép các robot tải xuống và phân tích các tài liệu của bạn. Nếu bạn muốn không cho phép hành động tải xuống các nội dung của mình, hãy cân nhắc sử dụng thẻ Nofollow hoặc robots.txt.

Một lựa chọn khác là lệnh Noimageindex (không lập chỉ mục cho hình ảnh); lệnh này ảnh hưởng đến cách các robot xử lý hình ảnh trong các tài liệu HTML của bạn. Nếu bạn thêm lệnh này vào tài liệu HTML của mình, các robot của chúng tôi sẽ không trích xuất và tải xuống các liên kết hình ảnh từ tài liệu đó.

Giống như với lệnh Noindex, bạn có thể chỉ rõ lệnh này trong tài liệu HTML hoặc phần tiêu đề của phản hồi HTTP của mình và áp dụng nó cho tất cả các robot hoặc chỉ với các robot cụ thể.

<meta name="robots" content="noimageindex"> <meta name="coccocbot-image" content="noimageindex">

img

Copied


X-Robots-Tag: noimageindex X-Robots-Tag: coccocbot-image: noimageindex

img

Copied

Thông tin này có hữu ích không?

Gửi phản hồi