Infrastructure and Support

Sự thành công của một công ty công nghệ với nhiều sản phẩm công nghệ cao như Cốc Cốc phụ thuộc rất lớn vào công suất và tính bền vững của cơ sở hạ tầng, mạng lưới, và máy chủ của chúng tôi. Những kỹ sư hệ thống giàu kinh nghiệm của bộ phận này đảm bảo hệ thống luôn chạy ổn định.

About Infrastructure and Support