Tổ hợp các phím tắt trên trình duyệt

  • Ctrl + Shift + N: Mở cửa sổ mới ở chế độ ẩn danh
  • Ctrl + Shift + B: Đóng/Mở thanh Dấu trang
  • Ctrl + H: Mở trang Lịch sử
  • Ctrl + J: Mở trang Tải xuống
  • Ctrl + Shift + Delete: Xóa dữ liệu duyệt Web
  • Ctrl + T: Để mở nhanh 1 Tab mới
  • Ctrl + N: Mở một cửa sổ mới
  • Ctrl + W hoặc Ctrl + F4: Đóng Tab hiện tại
  • Ctrl + Shift + T: Mở lại Tab vừa đóng
  • Ctrl + Tab: Di chuyển đến Tab tiếp theo ở bên phải

Bạn cần trợ giúp thêm? Hãy chat với Bộ phận Hỗ trợ của Cốc Cốc tại: https://facebook.com/CocCocTrinhDuyet