Hóa học

Bạn có thể tìm lời giải cho những bài tập hóa học với Cốc Cốc. Ví dụ bạn có thể tìm sản phẩm của một phản ứng hóa học.

  1. Truy cập coccoc.com
  2. Trong thanh tìm kiếm, nhập các chất tham gia phản ứng và kết thúc bằng dấu =.

Ví dụ: NAOH + HCL =

NAOH + HCL =

Cách nhập đúng công thức

Để nhập đúng công thức hóa học vào thanh tìm kiếm, Cốc Cốc cung cấp một số mẹo sau:

H2SO4 H2SO4
FeS →S FeS -> S
Ag(NH3)2OH Ag(NH3)2OH

Các bài tập hóa học có thể giải

Tìm sản phẩm của phản ứng hóa học

Nhập các chất tham gia phản ứng và kết thúc bằng dấu =. Ví dụ: NAOH + HCL =

Tìm các phản ứng tạo ra một chất hóa học

Nhập dấu = cùng với chất sản phẩm. Ví dụ: = NAOH

Giải bài tập chuỗi phản ứng hóa học

Nhập -> giữa các chất hóa học trong chuỗi. Ví dụ: Fe->FeS->H2S->S

Tìm chất còn thiếu trong chuỗi phản ứng hóa học

Nhập X thay cho chất hóa học còn thiếu trong chuỗi. Ví dụ: Ag->X->AgNO3