Chế độ ẩn danh

Nếu không muốn Cốc Cốc lưu nội dung bạn truy cập và tải xuống, bạn có thể duyệt web ở chế độ ẩn danh. Có 3 cách để mở tab ẩn danh

Cách 1:

  • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng 
  • Bước 2: Chọn “Cửa sổ ẩn danh mới

Cách 2:

  • Ấn tổ hợp phim Ctrl + Shift + N