Thay đổi ngôn ngữ cho trình duyệt

  • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  chọn Cài đặt
  • Bước 2: Tìm mục Ngôn ngữ/Language

  • Bước 4: Chọn Cài đặt ngôn ngữ và nhập liệu/Input and settings
  • Bước 5: Chọn ngôn ngữ thích hợp
  • Bước 6: Nhấp Hiển thị Cốc Cốc bằng ngôn ngữ này/Display Cốc Cốc with this language
  • Bước 7: Nhấp Hoàn tất/Done