Không gõ được tiếng việt

Khi bạn không gõ được dấu trên Cốc Cốc, vui lòng kiểm tra lại trong máy tính của mình xem có phần mềm 360 Total Security trong máy hay không? Nếu có, vui lòng gỡ phần mềm này và thử lại. Cách thức gỡ phần mềm 360 Total Security như sau:

  • Bước 1: Mở Control Panel, chọn Programs
  • Bước 2: Tìm phần mềm 360 Total Security
  • Bước 3: Nhấp chuột phải vào phần mềm đó, chọn Uninstall